ច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ (Legal and Justice Studies)

 • ចៅក្រម
 • ព្រះរាជអាជ្ញា
 • ក្រឡាបញ្ជី
 • អ្នកនយោបាយ
 • អាជ្ញាសាលា
 • សហការី
 • អ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់
 • អាជ្ញាកណ្ដាល
 • អ្នក​ត​ស៊ូ​មតិ និង​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​វិវាទ
 • មន្ត្រី​រាជការ​ក្នុងស្ថាប័ន​រដ្ឋ
 • សមាជិក​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​នៅ​ក្នុង​ការ​តាក់​តែង​ច្បាប់​...។ល។
   

នីតិទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងការទូត (International Relations and Diplomacy)

 • ឯក​អគ្គរាជ​ទូត និង​មន្ត្រី​ការ​ទូត
 • មន្ត្រី​រាជ​ការ​ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ
 • អាជ្ញា​ធរ​ព្រំដែន
 • អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ផ្នែក​នីតិ​សមុទ្ទ
 • អ្នក​វិភាគ​នយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច
 • អ្នក​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​អន្តរ​ជាតិ
 • អ្នក​វិភាគ​នយោបាយ​អន្តរ​ជាតិ
 • អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​ច្បាប់​អន្តរជាតិ
 • អ្នក​តាក់​តែង​លិខិត​តុបករណ៍​អន្តរ​ជាតិ
 • ពិធីការ...។ល។
   

រដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ (Government and Public Administration)

 • គណៈ​អភិបាល​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
 • ប្រធាន អនុប្រធាន​អង្គភាព​តាម​បណ្ដា​ក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ និង​ឯក​ជន
 • ប្រធាន អនុប្រធាន​មន្ទីរ​ជំនាញ រាជធានី ខេត្ត
 • អ្នក​រៀបចំ​គោល​នយោ​បាយ​ ច្បាប់​ និងលិខិត​បទ​ដ្ឋាន​នានា
 • ទី​ប្រឹ​ក្សា​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាល​ និង​ក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ
 • អ្នក​នយោបាយ
 • ស្មៀន​ឃុំ សង្កាត់
 • អ្នក​រដ្ឋបាល និង​លេខាធិការ
 • មន្ត្រី​រាជ​ការ​ក្នុង​ស្ថាប័នរដ្ឋ
 • អ្នកនាំពាក្យ
 • ចៅ​ក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា ក្រឡាបញ្ជី មេធាវី...។ល។
   

នីតិពាណិជ្ជកម្ម (Commercial Law)

 • មេធាវី ចៅក្រម ក្រឡាបញ្ជី
 • អាជ្ញា​កណ្ដាល
 • សាស្ត្រាចារ្យ
 • អ្នកស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​ច្បាប់
 • អ្នក​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា
 • អ្នក​តំណាង​ផ្នែក​ច្បាប់
 • អ្នក​ដឹកនាំ​ក្រុមហ៊ុន ឬ សហ​គ្រាស
 • លេខាធិការ ឬ ជំនួយ​ការ​ផ្នែក​ច្បាប់
 • ទី​ភ្នាក់​ងារ​ធានា​រ៉ាប់​រង
 • អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​ដីធ្លី
 • អ្នក​ប្រកាស​ពន្ធ...។ល។