សិក្ខាសាលាស្តីអំពី ការតម្រង់ទិសអាជីព

 
កម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញសវនកម្ម
 

ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្ត មណ្ឌលគិរី

 

ការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃនិស្សិត

 
ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Khmer Brewery
 
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈគ្រប់គ្រងនៃវិទ្យាស្ថាន PIM នៃប្រទេសថៃ
 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា