វេជ្ជបណ្ឌិត Doctor of Medicine (សិក្សារយៈពេល ៨ឆ្នាំ)

  • វេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ ជាការសិក្សាដែលផ្តោតទៅលើការអនុវត្តន៍ និងព្យាបាល ដែលមានលក្ខណៈ ទូទៅសម្រាប់អ្នកជម្ងឺគ្រប់វ័យរាប់បញ្ចូលទាំងការ អប់រំសុខភាព ការបង្ការ ការទប់ស្កាត់ និងតាមដានការវិវត្តន៍របស់ជម្ងឺក្នុងន័យលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្សគ្រប់រូប ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែមិនមែនជាគ្រូពេទ្យជំនាញតាមផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនោះទេ (Doctor Specially)។
  • General Medicine is a medical practitioner who treats acute and chronic illness and provides prevention care and health education to patient. 

ទន្តបណ្ឌិត Doctor of Dentistry (សិក្សារយៈពេល ៧ឆ្នាំ)

  • ទន្តវទនសាស្រ្ត ដែលគេស្គាល់ផងដែរថាជាទន្តសាស្រ្ត និងជាវទនវេជ្ជសាស្រ្ត គឺជាមែកធាងមួយនៃវេជ្ជសាស្រ្តផ្តោតលើការសិក្សាធ្មេញ អញ្ចាញធ្មេញ និងប្រអប់មាត់។ នេះរួមមានការសិក្សា ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការការពារ ការគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលនៃជំងឺ ភាពមិនប្រក្រតី និងស្ថានភាពនៃប្រអប់មាត់ ដែលភាគច្រើនផ្តោតលើរោគសាស្ត្រនៃធ្មេញ ព្រមទាំងភ្នាសមាត់ផងដែរ។ ទន្តវទនសាស្រ្តក៏អាចរួមបញ្ចូលទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃជំងឺ ភាពមិនប្រក្រតី និងស្ថានភាពនៃមុខ ភាពស្មុគស្មាញនៃមុខ-លលាក្បាល រួមទាំងសន្លាក់ឆ្អឹងថ្គាមផងដែរ។ 
  • Dentistry, also known as dental medicine and oral medicine, is the branch of medicine focused on the study of the teeth, gingiva, and oral cavity. It consists of the study, diagnosis, prevention, management and treatment of diseases, disorders, and conditions of the oral cavity, most commonly focused on the pathology of the teeth as well as the oral mucosa. Dentistry may also encompass other aspects of diseases, disorders, and conditions of the face, craniofacial complex including the temporomandibular joint.

ឱសថការី Bachelor of Pharmacy (សិក្សារយៈពេល ៥ឆ្នាំ)

  • ឱសថសាស្ត្រ ជាវិទ្យាសាស្ត្រ ឬមុខវិជ្ជាជីវៈដែលគិតគូរទៅលើប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឱសថ។  ហើយឱសថគឺជាសារធាតុមួយមុខ ឬច្រើនមុខដែលមានប្រភេទជាអាទិៈ ជាតិគីមី និងផលិតផលអតិសុខិមប្រាណ ឬរុក្ខជាតិលាយឡំឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ការ និងព្យាបាល ជម្ងឺមនុស្សសត្វការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកែប្រែនិងទ្រទ្រង់មុខងារសរីរាង្គ។
  • Pharmacy a Pharmacist is also known as druggists or chemist and health care professional who practice. The life of health Sciences focusing on safe and effective medicine use.

គិលានុបដ្ឋាក Bachelor of Nursing (សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)

  • គិលានុបដ្ឋាក ជាជំនាញនៅក្នុងវិស័យថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ ដោយផ្តោតទៅលើការថែទាំជាលក្ខណៈ បុគ្គល ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍ ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំសុខភាពដោយអមជាមួយការព្យាបាល ក្នុងន័យលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិត ។កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមក្របខណ្ឌសមត្ថភាពស្នូលសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាយិកាវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជា និងស្តង់ដារការអនុវត្តគិលានុបដ្ឋាយិកាកម្ពុជា។
  • Nursing is a profession within the health care sector focused on the care of individuals, families, and communities so they may attain, maintain, or recover optimal health and quality of life. This program is designed in accordance with the core competency framework for Cambodian professional nurses and the practice standards of Cambodian nurses. 

 ឆ្មបសាស្រ្ត Bachelor of Midwifery (សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)

  • ឆ្មប ជា​អ្នក​ជំនាញ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ការ​ថែ​ទាំ​ដល់​ស្រ្តី​កំឡុង​ពេល​ពរ​ពោះ​ពេល​សម្រាល​និង​ក្រោយ ពេល​សម្រាល​ជា​ពិសេស គឺ​ក្នុង​ន័យ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ជីវិត​របស់​មាតា និង​ទារក។​
  • Midwifery is a health care profession in which providers offer care to childbearing women during pregnancy, labour and birth, and during the postpartum period.