ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង  Associate Degree

 ១. គិលានុបដ្ឋាក Nursing (សិក្សារយៈពេល ៣ឆ្នាំ​)

  • គិលានុបដ្ឋាក ជាជំនាញ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ថែទាំ​វេជ្ជសាស្ត្រ ដោយ​ផ្តោត ទៅ​លើ​ការ​ថែ​ទាំ​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល ក្រុម​គ្រួសារ និង​សហគមន៍​ដើម្បី​ផ្តល់ ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព ដោយ​អមជា​មួយ​ការ​ព្យាបាល ស្តារ​ឡើង​វិញ​នូវ​សុខភាព​ដើម្បី​​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ជីវិត។
  • Nursing is a profession within the health care sector focused on the care of individuals, families, and communities so they may attain, maintain, or recover optimal health and quality of life. 

២. ឆ្មបសាស្រ្ត Midwifery (សិក្សារយៈពេល ៣ឆ្នាំ)

  • ឆ្មប ជា​អ្នក​ជំនាញ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ការ​ថែ​ទាំ​ដល់​ស្រ្តី​កំឡុង​ពេល​ពរ​ពោះ​ពេល​សម្រាល​និង​ក្រោយ ពេល​សម្រាល​ជា​ពិសេស គឺ​ក្នុង​ន័យ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ជីវិត​របស់​មាតា និង​ទារក។​
  • Midwifery is a health care profession in which providers offer care to childbearing women during pregnancy, labour and birth, and during the postpartum period.

៣. មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ  Medical-Lab Technology (សិក្សារយៈពេល ៣ឆ្នាំ)

  • អ្នកបចេ្ចកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ ជា​អ្នក​ជំនាញ​អមវេជ្ជសាស្ត្រ​ដែល​ផ្តោត​លើ​ការ​វិភាគ ឈាម ជាលិការ អង្គធាតុ​រាវ​នានា និង​សមាស​ធាតុ​ផ្សេងៗ នៅ​ក្នុង​រាង្គ​កាយ ដោយ​ធ្វើ​ការ ស្រាវ​ជ្រាវ និង​ពិនិត្យ​រក​មេរោគ​ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការ​ធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆ័យ​ជាក់​លាក់។
  • Laboratory Technician a person who, under the supervision of a medical technologist or physician, performs microscopic and bacteriologic tests of human blood, tissue, and fluids for diagnostic and research purposes.