ហេតុអ្វីត្រូវសិក្សានៅផ្នែក កុំព្យូទ័រវិទ្យា? WHY COMPUTER STUDIES?

សត​វត្សរ៍​ទី ២១ យុគ​សម័យ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ គ្រប់​វិស័យ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​ការ​បច្ចេកវិទ្យា​កុំព្យូទ័រ​ជា​ជំនួយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អាជីវ​កម្ម​ និង​ការ​ប្រ​ព្រិត្ត​ទៅ​របស់​ស្ថាប័ន​ កាន់​តែ​រលូន​ រីក​ចំរើន​ជឿន​លឿន​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ និង​ជោគ​ ជ័យ​ក្នុង​អាជីវ​កម្ម​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត។​ ន័រតុន​ជា​សាកល​វិទ្យាល័យ​ ជួរ​មុខ​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​នាំ​មុខ​នូវ​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ និង​កុំព្យូទ័រ។​

បន្ទាប់ពីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកកុំព្យូទ័រវិទ្យានិស្សិតនឹង មានឱកាសក្លាយជា៖

  •     អ្នក​ជំនាញ​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា​ (IT Specialist)
  •     អ្នក​ជំនា​ញ​អ​ភិ​វឌ្ឍ​កម្មវិធី​ (Software Developer)
  •     អ្នក​បង្កើត​គេហទំ​ព័រ​ (Web Developer)
  •     អ្នក​វិភាគ​ បង្កើត​ និង​គ្រប់​គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ទិន្ន​ន័យ​ (Database System Management)
  •     អ្នក​រៀប​ចំ​ និង​គ្រប់​គ្រង​បណ្តាញ​យ៉ាង​ជំនាញ​សម្រាប់​ ស្ថាប័ន​ ដែល​ប្រកប​ ដោយ​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​ក្នុង​ការ​ Design និង Multimedia។

ជាក់​ស្តែង​ និស្សិត​ផ្នែក​កុំព្យូទ័​ររបស់​ន័រតុន​ មួយ​ចំនួន​បាន​ក្លាយ​ជានាយក​ក្រុមហ៊ុន​ទស្សនាវដ្តី​ នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិ​ជ្ជកម្ម​តាម​គេហទំព័រ នាយក​ ក្រុម​ហ៊ុន​អភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិ​ធី​កុំព្យូទ័រ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សេងៗ។​