ការចុះកម្មសិក្សារបស់និសិ្សតនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ

មហា​វិទ្យា​ល័យ​វេជ្ជ​សាស្រ្ត​សុខា​ភិបាល នៃ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ ន័រតុន បាន​ចុះ​អនុស្សារណៈសហ​ប្រតិបត្តិ​ជា​មួយ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​រដ្ឋ​នានា​នៅ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ​និង មន្ទីរ​ពេទ្យ នៅ​បរទេស​ច្រើន​ទៀត។ ដូចនេះ និសិ្សត មាន​ឱកាស​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ទស្សន​កិច្ចសិក្សា​ជា​មួយ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ជា​ដៃ​គូ​ទាំង​​ក្នុង​ស្រុក និងបរ​ទេស។​ និសិ្សត និង​ជួប​ជា​មួយ លោក​សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត និង​អ្នក​ជម្ងឺ​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ដោយ​ផ្ទាល់​ព្រម​ទាំង​ទទួល​បទ ពិសោធន៍ ការ​បង្ហាត់​បង្រៀនបន្ថែម​ពី​សំណាក់​បុគ្គលិក​សុខា​ភិបាល​របស់​​មន្ទីរ​ពេទ្យ ដោយ​រីករាយ ដោយ​ឡែក​ចំពោះ​និសិ្សត​ទស្សន​កិច្ច​សិក្សា​នៅ​បរទេស និង​អាច​មើល​ឃើញ ការ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​ការ​រីក​ចំរើន ផ្នែក​វិស័យ​វេជ្ជ​សាស្រ្ត​អន្តរ​ជាតិ និង​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ដែល​ជា​ដៃ​គូ​ផង​ដែរ។

 

សកម្ម​ភាព និង​រូប​ភាព​ផ្សេងៗ​របស់​និស្សិត​ពេទ្យ​ន័តុន

Yangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University ChinaYangzhou University China

 

កម្មវិធី​សហគមន៍​របស់​និស្សិត​​

      មហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​សុខាភិបាល​នៃ​ សាកលវិទ្យាល័យ​ន័រតុន​ ​មាន​នូវ​កម្មវិធី​ផ្តល់​សេវាកម្ម​សុខាភាព​ដល់​សហគមន៍​ ក្នុង​បំណង​ផ្តល់​ឱកាស​ដល់​និស្សិត​ចូល​រួម​ផ្តល់​សេវា​កម្ម​សុខភាព​ដល់​ប្រជាជន​ក៏​ដូច​ជា​បង្កើន​នូវ​ចំណេះ​ដឹង​និង​បទពិសោធន៍របស់​ពួក​គេ​ចំពោះ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ ការ​ព្យាបាល​និង​ការ​ថែ​ទាំ​សុខភាព​។