ក្រោយ​ពី​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​លើ​ផ្នែក​អគ្គិសនី​ និង​អេ​ឡិច​ត្រូនិច​ និស្សិត​នឹង​មាន​ លទ្ធ​ភាព​ចាប់​អាជីព​ការ​ងារ​ជា​វិស្វករ​ និង​អ្នក​ទទួល​បន្ទុក​លើ​គម្រោង​ដូច​ជា៖​

  •    បណ្តាញ​អគ្គិ​សនី​ ក្នុង​រោង​ចក្រ​ សហ​គ្រាស​ ស្ថាប័នរដ្ឋ និង​ឯក​ជន​
  •    អគ្គិសនី​ភាវូ​បនីយ​កម្ម​ជន​បទ​ គ្រប់​គ្រង​ និង​សោធន​កម្ម​ថាម​ពល​អគ្គិសនី​
  •    គ្រប់​គ្រង​ និង​ប្រតិ​បត្តិ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ទូរ​គមនា​គមន៍​ចល័ត​ និង​អចល័ត​
  •    សិក្សា និង​រៀប​ចំ​គម្រោង​របស់​ប្រព័ន្ធ​ទូរគមនាគមន៍​
  •    ការ​រៀប​ចំ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ដោយ​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​

ជា​លទ្ធផល​ អត្រា​និស្សិត​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ពី ផ្នែក​វិស្វកម្ម ​​និង​អេឡិច​ត្រូនិច​ ទទួល​បាន​ការ​ងារ​រហូត​ដល់​១០០ភាគ​រយ​ នៅ​តាម​បណ្តា​ ក្រុមហ៊ុន ​រោង​ចក្រ​ និង​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​នានា។