សេចក្តីជូនដំណឹង!


សេចក្តីជូនដំណឹង!
សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗ បងៗនិសិត្សដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ផ្នែកអក្សរសាស្រ្តអង្គគ្លេស ហើយប្រឡងជាប់មុខវិជ្ជា:
1. Personal Success Skills
2. Strategic Customer Management 
3. Techniques for Effective Teaching and Classroom Management
សូមអញ្ចើញមកដក Certificates នៅ English Department (G02).
សូមពិនិត្យឈ្មេាះ និងមុខវិជ្ជាក្នុងរូបភាព!
Please share, thanks!