លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា (State Exam)​ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់​ សម័យប្រឡងៈ​ ថ្ងៃទី ០៧ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩