ស្វាគមន៍និស្សិតថ្នីឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦


សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

NORTON UNIVERSITY

  • ចាប់ទទួលពាក្យចូលរៀននិស្សិតឆ្នាំទី១ ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២៤ តុលា ឆ្នាំ២០១៥
  • ប្រលងអាហារូបករណ៍ ថ្ងៃទី ២៦ តុលា ឆ្នាំ២០១៥
  • ចូលរៀនថ្ងៃទី០២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
  • Enrollment for year I Students start from 15 October 2015 to 24 October 2015
  • Scholarship Examination on 26 on 26 October 2015
  • Classes Start on 02 November 2015