បញ្ជី​រាយ​នាម​និស្សិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រឡង​បញ្ចប់​ (State Exam) ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​