លទ្ធផល​ប្រឡង​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ (State Exam) ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ផ្នែក​ភាសា​អង់​គ្លេស​ (Master of Arts in English)