សេច​ក្តី​ជូន​ដំណឹង


លទ្ធផលប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ឆ្នាំសិក្សា​ ២០១៦-២០១៧ របស់គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

លទ្ធផលប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ឆ្នាំសិក្សា​ ២០១៦-២០១៧ របស់គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

លទ្ធផលប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានផ្នែកទន្តបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ឆ្នាំសិក្សា​ ២០១៦-២០១៧ របស់គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។