ការ​សិក្សា​វគ្គ​ខ្លី​សម្រាប់​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ស្តីពី​ អគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច