បញ្ជី​រាយ​នាម​និស្សិត​ ដែល​ត្រូវ​​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រឡង​បញ្ចប់​ (ថ្នាក់​​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​) ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០១៥​-​២០១៦