សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខ​វិជ្ជា​សិក្សា​ថ្នាក់​ឆ្នាំ​សិក្សា​មួលដ្ឋាន​

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ​

ផ្នែកៈ ស្ថាបត្យ​កម្ម​

ឆមាសទី១ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង
​សរុប​
ឆមាស​ទី​២ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង​
សរុប​
ភាសា​អង់​គ្លេស​ "1A"៧២ភាសា​អង់​គ្លេស "1B"៧២
គណិត​វិទ្យា​អនុវត្តន៍៤៨សេច​ក្តី​ផ្តើម​នៃវិទ្យា​សាស្ត្រ​កុំព្យួទ័រ​៤៨
គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​អាជីវកម្ម​៤៨គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​៤៨
សិក្សា​ខ្មែរ​៤៨វប្បធម៌​ខ្មែរ​៤៨
គំនូរព្រាង និងពណ៌ * ៤៨បង្កើតទស្សនៈ (Creation Concepts) *៤៨
សរុប១១២៦៤សរុប១១២៦៤

ផ្នែកៈ សំណង់ស៊ីវិល

ឆមាសទី១ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង
​សរុប​
ឆមាស​ទី​២ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង​
សរុប​
ភាសា​អង់​គ្លេស​ "1A"៧២ភាសា​អង់​គ្លេស "1B"៧២
សេច​ក្តី​ផ្តើម​នៃវិទ្យា​សាស្ត្រ​កុំព្យួទ័រ​៤៨ការ​អនុវត្តន៍​ Software៤៨
គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​អាជីវកម្ម​៤៨គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​៤៨
មនុស​ និង​សង្គម​ (Human and Society)៤៨សិក្សា​ខ្មែរ៤៨
គណិត​វិទ្យា​គណនា​ភាគ​១​ * ៤៨គណិត​វិទ្យា​គណនា​ភាគ​២​ *៤៨
សរុប១១២៦៤សរុប១១២៦៤

ផ្នែកៈ កុំព្យួទ័រ​

ឆមាសទី១ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង
​សរុប​
ឆមាស​ទី​២ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង​
សរុប​
ភាសា​អង់​គ្លេស​ "1A"៧២ភាសា​អង់​គ្លេស "1B"៧២
មនុស​ និង​សង្គម​ (Human and Society)៤៨សិក្សា​ខ្មែរ៤៨
គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​អាជីវកម្ម​៤៨គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​៤៨
គណិត​វិទ្យា​គណនា​ភាគ​១​៤៨គណិត​វិទ្យា​នព្វន្ត​៤៨
សេច​ក្តី​ផ្តើម​នៃ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​កុំព្យួទ័រ​* ៤៨កម្មវិធី​ Programming
Methodology C/C++*
៤៨
សរុប១១២៦៤សរុប១១២៦៤

ផ្នែកៈ អគ្គីសនី​ និង​អេឡិច​ត្រូនិច​

ឆមាសទី១ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង
​សរុប​
ឆមាស​ទី​២ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង​
សរុប​
ភាសា​អង់​គ្លេស​ "1A"៧២ភាសា​អង់​គ្លេស "1B"៧២
សេច​ក្តី​ផ្តើម​នៃ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​កុំព្យួទ័រ​៤៨គណិត​វិទ្យា​គណនា​ភាគ​២៤៨
គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​អាជីវកម្ម​៤៨គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​៤៨
មនុស​ និង​សង្គម​ (Human and Society)៤៨សិក្សា​ខ្មែរ​៤៨
គណិត​វិទ្យា​គណនា​ភាគ​១*៤៨រូប​វិទ្យា​សម្រាប់​វិស្វកម្ម​
Physic for Engineering*
៤៨
សរុប១១២៦៤សរុប១១២៦៤

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យា​សាស្រ្ត​សង្គម

ផ្នែកៈ សេដ្ឋ​កិច្ច​

ឆមាសទី១ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង
​សរុប​
ឆមាស​ទី​២ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង​
សរុប​
ភាសា​អង់​គ្លេស​ "1A"៧២ភាសា​អង់​គ្លេស "1B"៧២
សេច​ក្តី​ផ្តើម​នៃ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​កុំព្យួទ័រ​៤៨ការ​អនុវត្តន៍ Software៤៨
គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ ៤៨គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​អាជីវកម្ម​៤៨
សិក្សា​ខ្មែរ​៤៨ទស្សនៈ​​វិជ្ជា​៤៨
គណិត​វិទ្យា​ ពាណិជ្ជកម្ម​ និង សេដ្ឋកិច្ច*៤៨មីក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច ១*៤៨
សរុប១១២៦៤សរុប១១២៦៤

ផ្នែកៈ ច្បាប់​

ឆមាសទី១ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង
​សរុប​
ឆមាស​ទី​២ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង​
សរុប​
ភាសា​អង់​គ្លេស​ "1A"៧២ភាសា​អង់​គ្លេស "1B"៧២
សេច​ក្តី​ផ្តើម​នៃ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​កុំព្យួទ័រ​៤៨ការ​អនុវត្តន៍ Software៤៨
គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ ៤៨គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​អាជីវកម្ម​៤៨
សិក្សា​ខ្មែរ​៤៨ទស្សនៈ​​វិជ្ជា​៤៨
រដ្ឋ និងច្បាប់*៤៨វិទ្យា​សាស្ត្រ​នយោ​បាយ​*៤៨
សរុប១១២៦៤សរុប១១២៦៤

ផ្នែកៈ ពាណិជ្ជកម្ម​​

ឆមាសទី១ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង
​សរុប​
ឆមាស​ទី​២ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង​
សរុប​
ភាសា​អង់​គ្លេស​ "1A"៧២ភាសា​អង់​គ្លេស "1B"៧២
សេច​ក្តី​ផ្តើម​នៃ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​កុំព្យួទ័រ​៤៨ការ​អនុវត្តន៍ Software៤៨
គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ ៤៨ទស្សនៈ​​វិជ្ជា​៤៨
សិក្សា​ខ្មែរ​៤៨មីក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច ១*​៤៨
គណិត​វិទ្យា​ ពាណិជ្ជកម្ម​ និង សេដ្ឋកិច្ច*៤៨គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​អាជីវកម្ម​*៤៨
សរុប១១២៦៤សរុប១១២៦៤

ផ្នែកៈ ពាណិជ្ជកម្ម​​

ឆមាសទី១ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង
​សរុប​
ឆមាស​ទី​២ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង​
សរុប​
ភាសា​អង់​គ្លេស​ "1A"៧២ភាសា​អង់​គ្លេស "1B"៧២
សេច​ក្តី​ផ្តើម​នៃ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​កុំព្យួទ័រ​៤៨ការ​អនុវត្តន៍ Software៤៨
គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ ៤៨ទស្សនៈ​​វិជ្ជា​៤៨
សិក្សា​ខ្មែរ​៤៨មីក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច ១*​៤៨
គណិត​វិទ្យា​ ពាណិជ្ជកម្ម​ និង សេដ្ឋកិច្ច*៤៨គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​អាជីវកម្ម​*៤៨
សរុប១១២៦៤សរុប១១២៦៤

មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្ស​សាស្ត្រ និង​ភាសា​

ផ្នែកៈ ភាសា​អង់​គ្លេស​​

ឆមាសទី១ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង
​សរុប​
ឆមាស​ទី​២ចំនួន​ពេល​សិក្សា​
ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​
ចំនួន​ម៉ោង​
សរុប​
ភាសា​អង់​គ្លេស​ "1A"៧២ភាសា​អង់​គ្លេស "1B"៧២
សិក្សា​ខ្មែរ​៤៨គោល​ការណ៍​គ្រឹះ​សេដ្ឋកិច្ច៤៨
សេចក្តី​ផ្តើម​នៃ​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យួទ័រ​៤៨ការ​អនុវត្តន៍​ Software៤៨
ចិត្ត​វិទ្យា៤៨មនុស្ស​ និង​សង្គម​(Human and Society)៤៨
ភាសា​អង់គ្លេស "2A"*៤៨ភាសា​អង់គ្លេស "2B"*៤៨
សរុប១២២៨៨សរុប១២២៨៨