ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ និស្សិត​ផ្នែក​វិស្វកម្ម​សំណង់​សុីវិល​ មាន​សមត្ថ​ភាព​គ្រប់​គ្រាន់​ និង​ជំនាញ​ច្បាស់​លាស់​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ ការ​ងារ​នៅ​តាម​បណ្តា​ ក្រុម​ហ៊ុន​ ការ​ដ្ឋាន​សាង​សង់​ និង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ។​ ពួក​គេ​នឹង​អាច​ក្លាយ​ទៅ​ជា៖​ អ្នក ​គ្រប់​គ្រង​ ក្រុម​ហ៊ុន​សំណង់​ ការ​ដ្ឋាន​ សំណង់​អគារ​ និង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​នា​នា។​ ពួក​គេ​ក៏​អាច​ធ្វើ​ជា​ ទី​ប្រឹ​ក្សា​ផ្នែក​វិស្វកម្ម​សំណង់​ ស៊ីវិល​ អ្នក​វាយ​តម្លៃ​លើ ​គម្រោង​ដេញ​ថ្លៃ​ អ្នក​វិភាគ​លើ​ការ ​ចំណាយ​ សាង​សង់​អគារ​ ស្ពាន​​ ថ្នល់ ​និង ​សំណង់​ធារាសាស្រ្ត។​