announcements Announcements

ANNOUNCEMENTS

លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា (State Exam)​ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់​ សម័យប្រឡងៈ​ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨...

លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា (State Exam)​ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់​ សម័យប្រឡងៈ​ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨...

06 Jul

Subjects and list for the entrance exam, Academic Year 2017-2018 (Norton Graduate School)...

Subjects and list for the entrance exam, Academic Year 2017-2018. *Note: -Exam's date: Jane 09, 2018 (2:30 - 5:00pm). -Attendance is compulsory....

07 Jun

List of the state exam academic year 2017-2018 Semester 1 Date: 26 May 2018, Time: 2:00 - 5:00PM...

List of the state exam academic year 2017-2018 Semester 1 Date: 26 May 2018, Time: 2:00 - 5:00PM...

24 May

បញ្ជីរាយ​នាម​និស្សិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រឡង​បញ្ចប់​ (State Exam) ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ ឆ្នាំ​សិក្សាស​ ២០១៧-២០១៨...

បញ្ជីរាយ​នាម​និស្សិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រឡង​បញ្ចប់​ (State Exam) ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ ឆ្នាំ​សិក្សាស​ ២០១៧-២០១៨ សម័យ​ប្រឡង​ ថ្ងៃទី​២៦ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨ (ម៉ោង​ ២:០០ រសៀល)...

11 May

Schedule of Revision for State Exam Semester 1, 2018 (Graduate school)...

Schedule of Revision for State Exam Semester 1, 2018 (Graduate school) Note: -Date of state Exam: May 26, 2018 -Room To Be Announced (Room TBA) -NU ID Card Must Be Presented -To Pass Each Subject 60% is needed -Failure in 1 state Exam subject Requires Supplementary Exam for That Subject -Failure in 2 state Exam subject Requires Supplementary Exam for the 2 Subjects...

04 May

Subjects for State Exam Norton University Graduate School...

Subjects for State Exam Norton University Graduate School *Note: 5-6 May 2018 Revision for State Exam. 26 May 2018 State Exam (2:00 - 5:00 PM)...

02 May

The result of The Supplementary Examination Evening and Weekend Class, Academic Year 2017-2018 Semester 1...

The result of The Supplementary Examination Evening and Weekend Class, Academic Year 2017-2018 Semester 1...

02 May

Supplementary Examination Schedule Weekend and Evening Classes, Academic Year 2017 - 2018 Semester 1...

Supplementary Examination Schedule Weekend and Evening Classes, Academic Year 2017 - 2018 Semester 1...

02 Apr

The Result of the final Examination Semester I Academic Year 2017-2018 Evening and weekend classes...

The Result of the final Examination Semester I Academic Year 2017-2018 Evening and weekend classes...

28 Mar

Final Examination Dates (Evening and Weekend Classes), Norton University Graduate School...

Final Examination Dates (Evening and Weekend Classes), Norton University Graduate School...

18 Feb

Search

Awards